Giỏ hàng của bạn

Ghế lãnh đạo

Ghế GX2310
Ghế GX2310
7,820,000₫
Ghế xoay GX07B-N
Ghế xoay GX07B-N
2,250,000₫
Ghế xoay GX09.1-N (S3)
Ghế xoay GX09.1B-N
Ghế xoay GX09.1B-N
1,410,000₫
Ghế xoay GX09.1B-N(S3)
Ghế xoay GX16-N
Ghế xoay GX16-N
1,780,000₫
Ghế xoay GX17-M
Ghế xoay GX17-M
1,980,000₫
Ghế xoay GX17B-N
Ghế xoay GX17B-N
1,780,000₫
Ghế xoay GX18-M
Ghế xoay GX18-M
2,000,000₫
Ghế xoay GX18B-N
Ghế xoay GX18B-N
1,620,000₫
Ghế xoay GX19A-HK
Ghế xoay GX19A-HK
3,010,000₫
Ghế xoay GX19AD-HK
Ghế xoay GX19AD-HK
3,070,000₫
Ghế xoay GX19B-HK
Ghế xoay GX19B-HK
3,200,000₫
Ghế xoay GX201.1-M
Ghế xoay GX201.1-M
3,980,000₫
Ghế xoay GX201.2-M
Ghế xoay GX201.2-M
4,240,000₫
Ghế xoay GX201B-HK
Ghế xoay GX201B-HK
3,910,000₫
Ghế xoay GX202.1-M
Ghế xoay GX202.1-M
3,370,000₫
Ghế xoay GX203.2-M
Ghế xoay GX203.2-M
4,040,000₫
Ghế xoay GX204B-HK
Ghế xoay GX204B-HK
5,270,000₫
Ghế xoay GX205B-HK
Ghế xoay GX205B-HK
4,470,000₫
Ghế xoay GX208-HK
Ghế xoay GX208-HK
3,300,000₫
Ghế xoay GX208.1-M
Ghế xoay GX208.1-M
3,150,000₫
Ghế xoay GX209B-N
Ghế xoay GX209B-N
1,810,000₫
Ghế xoay GX2313-M
Ghế xoay GX2313-M
3,220,000₫
Ghế xoay GX236-M
Ghế xoay GX236-M
2,050,000₫
Ghế xoay GX301B-N
Ghế xoay GX301B-N
1,750,000₫
Ghế xoay GX304T-N (S3)
Ghế xoay GX305-N(S3)
Ghế xoay GX305-N(S3)
3,280,000₫
Ghế xoay GX305B-N(S3)
Ghế xoay GX404-HK
Ghế xoay GX404-HK
4,000,000₫

Phối cảnh

Bảng màu